Všeobecné obchodné podmienky

Posledná aktualizácia: 1. januára 2023

1. ÚVOD

Webová stránka https://qrpay.sk (ďalej len „webová stránka“) je vo vlastníctve spoločnosti CLEAR Media s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, Bratislava, 83106, IČO: 50751310, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava. CLEAR Media s.r.o. vám dáva k dispozícii webovú stránku, aby ste nás mohli lepšie spoznať služby, ktoré poskytujeme, a ak si to želáte, môžete nás kontaktovať a prípadne s nami uzavrieť zmluvu.

2. ÚČEL A ROZSAH UPLATNENIA PODMIENOK POUŽÍVANIA

Tieto podmienky používania tvoria spolu s Zásady ochrany osobných údajov, právny rámec, ktorý upravuje používanie webovej stránky https://qrpay.sk. Tieto podmienky používania vám budú k dispozícii na webovej stránke, aby ste si ich mohli kedykoľvek a kedykoľvek prehliadnuť, archivovať alebo vytlačiť. Ak chcete vedieť akékoľvek otázky týkajúce sa liečby vykonávanej CLEAR Media s.r.o. vašich osobných údajov, navštívte naše Zásady ochrany osobných údajov. CLEAR Media s.r.o. používa na webovej stránke súbory cookie tretích strán. Ak chcete zistiť viac o type cookies používaných na webe https://qrpay.sk , ich účel a ako nakonfigurovať váš prehliadač v prípade, že si neželáte, aby sme tieto cookies používali, navštívte naše Zásady používania súborov cookie

3. PRÍSTUP NA WEBOVÚ STRÁNKU A AKCEPTOVANIE

Prístup na webovú stránku je bezplatný, s výnimkou časti súvisiacej s nákladmi na pripojenie prostredníctvom telekomunikačnej siete poskytovanej poskytovateľom prístupu na internet, ktorého ste si zazmluvnili. Webovú stránku môžete voľne prehliadať a pristupovať k nej toľkokrát, koľkokrát chcete. Na prístup a navigáciu na webovej stránke sa nemusíte registrovať, s výnimkou prípadov, keď si chcete prenajať službu. Používanie webovej stránky vám dáva podmienku používateľa webovej stránky (ďalej len „používateľ“) a znamená váš úplný a bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami používania, ako aj s Zásady ochrany osobných údajov webovej stránky. Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete používať službu na nezákonné účely. Vstupom na webovú stránku a jej prehliadaním vyhlasujete na svoju zodpovednosť, že ste plnoletý a že máte potrebnú právnu spôsobilosť na prístup na webovú stránku a jej používanie, a zároveň vyhlasujete, že plne rozumiete a bez výhrad prijímate tieto podmienky používania. Na druhej strane Vás informujeme, že z právnych dôvodov archivujeme elektronické dokumenty, v ktorých sú nákupy formalizované. Prístup k týmto dokumentom môžete kedykoľvek získať tak, že si ich vyžiadate na adrese:info@qrpay.sk.

4. PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

Používateľ súhlasí s používaním webovej stránky v súlade s týmito podmienkami používania, platnou legislatívou a v dobrej viere. Používateľ teda odpovie na CLEAR Media s.r.o. a pred akoukoľvek treťou stranou za škody a straty spôsobené používaním, ktoré je v rozpore s týmito podmienkami, právnymi predpismi a v dobrej viere zo strany používateľa webovej stránky.

5. POPIS SLUŽBY

Prostredníctvom služby CLEAR Media s.r.o. umožňuje predplatenie služby vykonávať vytváranie QR a analýzy. Jazykom, v ktorom bude zmluva medzi CLEAR Media s.r.o. a kupujúcim uzatvorená, bude jazyk krajiny pôvodu. Proces nákupu v online službe bude nasledujúci:

  • Na stránke sa musíte zaregistrovať pomocou používateľského mena a hesla.
  • V čase registrácie začne služba s testovacím plánom poskytnutým na obdobie 7 dní.
  • Po uplynutí tohto obdobia bude účet obmedzený a musíte sa prihlásiť na odber jedného z našich plánov.
  • Po zakúpení služby sa používateľovi zobrazí administračný panel, kde nájde:
    1. Sekcia so zoznamom všetkých vytvorených QR s možnosťou úpravy, vymazania alebo kontroly detailov.
    2. Sekcia Plány a platby na nahliadnutie do faktúr a zrušenie predplatného.
    3. Sekcia Môj účet, aby ste mohli zmeniť predvoľby účtu.

Po vykonaní nákupu služby bude potvrdené zaslaním e-mailu najneskôr do 24 hodín na vami uvedenú adresu. Bude v ňom uvedená služba, spôsob zrušenia predplatného, ​​jeho výška, príslušné dane, spôsob platby a príslušné zmluvné podmienky.

5.1 Predplatné

Predplatné služby sa líši v závislosti od zvoleného plánu a bude sa automaticky obnovovať na rovnakú dobu až do jeho ukončenia. Pokiaľ nezrušíte svoje predplatné, oprávňujete nás naúčtovať príslušný ročný poplatok za predplatné do vášho spôsobu platby. Predplatné Služby môžete kedykoľvek zrušiť a budete k nej mať naďalej prístup až do konca ročného fakturačného obdobia. V rozsahu povolenom zákonom sú platby nevratné a neposkytujeme refundácie ani kredity za čiastočné ročné obdobia predplatného.

6. CENA A DANE

Ceny produktov ponúkaných na CLEAR Media s.r.o. sú uvedené v eurách (€), z ceny produktov sa účtuje daň z pridanej hodnoty (DPH) platná v čase nákupu. V každom prípade môže byť operácia oslobodená od DPH alebo nemusí podliehať DPH v závislosti od krajiny vášho bydliska alebo podmienok, v ktorých konáte. Z tohto dôvodu môže byť v niektorých prípadoch konečná cena objednávky zmenená vzhľadom na tú zobrazenú. Nákupy uskutočnené subjektmi oslobodenými od platenia DPH to oznámia zaslaním ich IČ DPH/NIF e-mailom na adresu info@qrpay.sk, nezaznamenáva nákupy s uvedenou daňou.

7. SPÔSOB PLATBY

Platbu za zakúpenú službu je možné uskutočniť prevodom. V tomto zmysle CLEAR Media s.r.o. informuje držiteľov kreditných a debetných kariet, že transakcie v internetovom obchode sa uskutočňujú cez zabezpečenú platobnú bránu, využívajúcu technológiu SSL na zaručenie bezpečnosti prenosu dát.

8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE A VRÁTENIE PEŇAZÍ

8.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Vzhľadom na typ produktu predávaného v našej online službe, softvér v digitálnom formáte QR, nebude možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

8.2. Vrátenie peňazí

Bez ohľadu na plán, ktorý si používateľ zvolí, sumy zaplatené používateľom a v rozsahu povolenom zákonom nebudú vrátené. Zmluvnú službu nie je možné prideliť ani previesť na iných používateľov Služby. V každom prípade môže užívateľ využívať zmluvnú službu až do konca zmluvného obdobia.

9. PLATNOSŤ PONUKY

Služby ponúkané v rámci Služby a ich ceny budú k dispozícii na zakúpenie, kým budú v katalógu služieb zobrazenom prostredníctvom tejto webovej stránky. V každom prípade si CLEAR Media s.r.o. vyhradzuje právo vykonať v Službe úpravy, ktoré považuje za vhodné, pričom bude môcť aktualizovať produkty a služby v závislosti od trhu. CLEAR Media s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť ceny bez predchádzajúceho upozornenia. Informujeme Vás, že aj napriek aktualizáciám, ktoré sú vykonané v cenách Služby, môžu obsahovať chyby. Akékoľvek chyby, ktoré sa objavia, bezodkladne opravíme, nebudú však pre Službu záväzné.

10. BEZPEČNOSŤ

Ako je uvedené vyššie, celý proces nákupu, ako aj prenos vašich osobných údajov a platobných systémov prebieha na zabezpečenej stránke a šifrovane prostredníctvom protokolu SSL. Garantujeme bezpečnosť Služby v súlade so súčasnými technologickými poznatkami. CLEAR Media s.r.o. však nemôže zaručiť úplnú budúcu bezpečnosť Služby. V každom prípade sľubujeme, že čo najskôr opravíme a zavedieme vhodné nápravné opatrenia na nápravu možného narušenia bezpečnosti. Súhlasíte s tým, že budete informovať CLEAR Media s.r.o. okamžite a e-mailom info@qrpay.sk akejkoľvek situácii, ktorá by mohla viesť k odcudzeniu identity používateľa.

11. ZMENY A NEPLATNOSŤ

V budúcnosti môžeme aktualizovať zmluvné podmienky služby, ako aj vlastnosti a funkcie samotnej Služby. O zmenách podmienok vás budeme informovať umiestnením oznámenia na viditeľnom mieste na našej webovej stránke a/alebo e-mailom. Ak bude ktorákoľvek klauzula obsiahnutá v týchto podmienkach vyhlásená, úplne alebo čiastočne, za neplatnú alebo neúčinnú, ovplyvní to iba uvedené ustanovenie alebo jeho časť, ktorá je neplatná alebo neúčinná. Podmienky budú existovať vo všetkom ostatnom, majúc takéto ustanovenie alebo jeho časť, ktorá je ovplyvnená tým, že nebudú umiestnené.

12. NÁROKY A ČINNOSTI ODVEDENÉ ZO ZMLUVY

Pokiaľ je to možné, táto Služba sa riadi španielskym právom.
Aby sme zjednodušili riešenie nárokov prostredníctvom občianskeho súdneho konania a znížili náklady, nevylučujeme možnosť podrobiť sa arbitráži Rozhodcovského súdu obchodných a priemyselných komôr vo veci spravodlivosti.
V tomto zmysle a podľa platných predpisov CLEAR Media s.r.o. informuje o existencii európskej platformy riešenia sporov online, ktorá uľahčuje mimosúdne riešenie takýchto sporov pre zmluvy uzatvorené aj online medzi spotrebiteľmi a poskytovateľmi internetových služieb.
Táto platforma je prístupná prostredníctvom nasledujúcej webovej stránky: http://ec.europa.eu/odr

13. PRÁVA DUŠEVNÉHO A PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

Webová stránka a jej obsah podliehajú ochrane podľa súčasných národných predpisov o duševnom a/alebo priemyselnom vlastníctve, ako aj pri aplikácii medzinárodných dohovorov platných v takýchto záležitostiach.

Spoločnosť CLEAR Media s.r.o. je vlastníkom všetkých práv duševného a priemyselného vlastníctva na webovej stránke a jej obsahu alebo na ňu má náležitú licenciu.

Akákoľvek forma reprodukcie, distribúcie, verejnej komunikácie, transformácie, sprístupnenia a vo všeobecnosti akýkoľvek iný akt využitia, či už na komerčné účely webovej stránky alebo jej obsahu, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu CLEAR Media s.r.o..

Je výslovne zakázané vymazať identifikačné údaje spoločnosti CLEAR Media s.r.o. ako vlastníka práv duševného a priemyselného vlastníctva webovej stránky alebo jej obsahu.

CLEAR Media s.r.o. si vyhradzuje všetky práva duševného a priemyselného vlastníctva na webovú stránku a jej obsah, pričom si vyhradzuje aj uplatnenie akýchkoľvek právnych krokov, ktoré s ňou súvisia, s cieľom zastaviť, zabrániť alebo stíhať akékoľvek nezákonné používanie webovej stránky alebo jej obsahu.

V žiadnom prípade a za žiadnych okolností prístup na webovú stránku alebo jej používanie používateľom alebo tretími stranami nepredstavuje ani nenaznačuje postúpenie akéhokoľvek druhu spoločnosťou CLEAR Media s.r.o. práv duševného alebo priemyselného vlastníctva webovej stránky alebo jej obsahu.

14. ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUKY

Používateľ musí používať webovú stránku a jej obsah v súlade s ustanoveniami týchto podmienok používania, platnou legislatívou a v dobrej viere.

Akékoľvek použitie webovej stránky alebo jej obsahu v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami, zákonom alebo v dobrej viere je výslovne zakázané, bez ohľadu na to, či uvedené použitie má ekonomický účel alebo nie.

Používateľ bude zodpovedný za akúkoľvek škodu alebo ujmu spôsobenú CLEAR Media s.r.o. alebo tretím stranám priamo alebo nepriamo z akéhokoľvek používania, ktoré Používateľ vykoná na webovej stránke alebo jej obsahu v rozpore s týmito podmienkami, zákonom, morálkou, verejným poriadkom alebo dobrou vierou.

Aby bola Webová stránka a jej obsah prístupný Používateľovi, CLEAR Media s.r.o. vyžaduje služby poskytované tretími stranami. Je možné, že napriek úsiliu, ktoré vynaložila spoločnosť CLEAR Media s.r.o., aby bola Webová stránka dostupná a prístupná používateľom, môže byť jej dostupnosť pozastavená, prerušené alebo zrušené z dôvodov mimo CLEAR Media s.r.o.

To je dôvod, prečo CLEAR Media s.r.o. nezaručuje absenciu prerušení alebo chýb pri prístupe na Webovú stránku alebo jej obsah, ani ich aktualizáciu alebo zobrazenie vždy v najnovšej verzii.
V dôsledku toho spoločnosť CLEAR Media s.r.o. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť používateľovi alebo tretím stranám v dôsledku pozastavenia, prerušenia, nedostatočnej kontinuity, výpadku siete alebo odpojenia webovej stránky.

V žiadnom prípade a za žiadnych okolností nebude spoločnosť CLEAR Media s.r.o. zodpovedná za škody alebo straty spôsobené používateľovi z príčin, ktoré nemožno pripísať spoločnosti CLEAR Media s.r.o., ako sú napríklad a v žiadnom prípade neobmedzujúce prírodné katastrofy, situácie vyššej moci alebo extrémnej núdze, vírusy. , škodlivé komponenty, poruchy prehliadača, výpadky siete, narušenie počítača alebo útoky tretích strán.

15. ODKAZY

Webové stránky, platformy, fóra, chaty, blogy alebo externé sociálne siete, ktoré odkazujú alebo odkazujú na webovú stránku, musia jasne informovať, že nemajú oprávnenie alebo dohľad nad CLEAR Media s.r.o. a že uvedené prepojenie alebo prepojenie neznamená, nepredpokladá ani nenaznačuje spojenie akéhokoľvek druhu medzi CLEAR Media s.r.o. a webovými stránkami, platformami, fórami, chatmi, blogmi alebo externými sociálnymi sieťami, ktoré odkazujú alebo odkazujú na webovú stránku.

V každom prípade, každý odkaz, ktorý je určený pre Webovú stránku, musí byť nasmerovaný priamo na domovskú stránku alebo domovskú stránku Webovej lokality kliknutím na URL webovej stránky pokrývajúcej celú obrazovku domovskej stránky alebo úvodnej stránky Webovej lokality, takže odkaz je absolútny a úplný bez použitia rámov, rámov alebo hypertextových odkazov.

CLEAR Media s.r.o. v žiadnom prípade a za žiadnych okolností nereaguje na obsah, informácie alebo údaje súvisiace s webovou stránkou, jeho obsahu alebo akejkoľvek inej záležitosti obsiahnutej na webových stránkach, platformách, fórach, chatoch, blogoch alebo sociálnych sieťach tretích strán, ktoré odkazujú na webovú stránku alebo na ňu odkazujú.

Je výslovne zakázané odkazovať na webovú stránku z webových stránok, platforiem, fór, chatov, blogov alebo sociálnych sietí, ktoré sú v rozpore so zákonom, morálkou a dobrými zvykmi, najmä s pornografickým, nezákonným, nezákonným alebo porušujúcim obsahom ľudských práv.

Na druhej strane webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky, platformy, fóra, chaty, blogy alebo sociálne siete tretích strán. CLEAR Media s.r.o. nemá ľudské a/alebo technické prostriedky na to, aby poznala alebo kontrolovala informácie a obsah, ktorý sa objavuje na webových stránkach tretích strán.

16. OCHRANA ÚDAJOV

Ako je uvedené vo svojich zásadách ochrany osobných údajov, CLEAR Media s.r.o. sa zaväzuje používať údaje používateľa, rešpektovať ich dôvernosť a používať ich v súlade s účelom zaobchádzania, ako aj dodržiavať svoju povinnosť ich uchovávať. a prispôsobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k ich zmene, strate, zaobchádzaniu alebo neoprávnenému prístupu v súlade s ustanoveniami súčasnej legislatívy týkajúcej sa ochrany osobných údajov.

Webová stránka obsahuje vhodné bezpečnostné opatrenia a využíva štandardnú priemyselnú technológiu na zlepšenie bezpečnosti, integrity, úplnosti, presnosti a ochrany osobných údajov, ktoré zhromaždila, a zaviedla primerané opatrenia na ochranu týchto informácií pred možnou stratou alebo zneužitím. Jej pravidlá ochrany a bezpečnosti údajov sa pravidelne prehodnocujú a v prípade potreby vylepšujú a snaží sa zabezpečiť, aby k informáciám poskytnutým používateľom mali prístup iba oprávnené osoby. Ak sa chcete dozvedieť viac o správe a zaobchádzaní s vašimi údajmi zo strany CLEAR Media s.r.o., prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov.

17. TRVANIE A ÚPRAVA

Tieto podmienky používania budú v platnosti tak dlho, kým budú vystavené používateľom, takže akonáhle budú úplne alebo čiastočne upravené alebo aktualizované, tieto podmienky prestanú platiť, keďže sú to nové podmienky používania o regulácii používania webovej stránky. CLEAR Media s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek skontrolovať, upraviť alebo aktualizovať tieto podmienky používania. V prípade akejkoľvek zmeny v týchto podmienkach používania z akéhokoľvek dôvodu, CLEAR Media s.r.o. upozorní používateľov na domovskej stránke webu o uvedenej okolnosti, aby boli riadne informovaní a mohli konzultovať revízie, úpravy alebo aktualizácie súčasných podmienok používania. k Vašej spokojnosti.

18. VŠEOBECNÉ

V žiadnom prípade a za žiadnych okolností nemožno nedostatočný výkon vašich práv spoločnosťou CLEAR Media s.r.o. chápať ako ich vzdanie sa. Nadpisy uvedené v týchto podmienkach sú len orientačné alebo informatívne, takže neovplyvňujú, neupresňujú ani nerozširujú ich výklad. V prípade, že niektorú z klauzúl obsiahnutých v týchto podmienkach súdny alebo správny orgán vyhlási za neplatnú, urážlivú alebo nevymožiteľnú, úplne alebo čiastočne, bude toto vyhlásenie individuálne ovplyvňovať predmetnú klauzulu, pričom sa bude považovať za neplatné a bez vyhlásenia o neplatnosť, zneužitie alebo neuplatniteľnosť sa za akýchkoľvek okolností rozšíri na ostatné podmienky, ktoré budú pretrvávať. Tieto podmienky používania, Zásady ochrany osobných údajov sa vždy riadia aktuálnymi španielskymi predpismi.

19. SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

V prípade akéhokoľvek objasnenia, incidentu alebo nároku nás môžete kontaktovať prostredníctvom:
E-mail: info@qrpay.sk
Poštová adresa: Karpatské námestie 10A Bratislava, 83106, Slovenská republika.